รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ต.ค. 2559 20:22:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

10 ตุลาคม 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส.158/2559 เรื่อง แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 1 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ได้เผยแพร่ข่าวการลดทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วยทรัสต์
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559
ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายเงินลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นเงินลดทุนจำนวนทั้งสิ้น 19,500,000.00 บาท คงเหลือทุนชำระแล้ว
955,500,000.00 บาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์คงเหลือหน่วยละ 9.80 บาทต่อหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
ในฐานะทรัสตี เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
  

(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้