รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ต.ค. 2559 17:35:00
หัวข้อข่าว
การลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          


ที่ ทห.039/2559

      วันที่ 10 ตุลาคม 2559

เรื่อง  การลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  ทห.027/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เรื่อง การลงนามในสัญญาร่วมทุน บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น
 จำกัด

     ตามที่ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้ทราบเรื่องการลงนามใน Joint Venture 
Agreement เพื่อร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน โดยใช้ชื่อ "บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด"
ตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น
     มาบัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
ได้มีมติให้ลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายเครื่องแต่งกาย ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Takeo Kikuchi"
ในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยบริษัทฯ เข้าลงทุนเป็นจำนวน 9,500 หุ้น PAR หุ้นละ 1,000
บาท มูลค่ารวม 9,500,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 19% ของทุนจดทะเบียน และมีกำหนดการจ่ายชำระ
ภายในเดือน ตุลาคม 2559 จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท เวิลด์ สหแฟชั่น
จำกัด เป็นดังนี้
  บมจ. ธนูลักษณ์      19 %
  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง    15 %
  บจ.  รามศรทวีการ       9 %
  บจ.  ไอ.ดี.เอฟ.       6 %
  บจ.  เอสบีซีเอส       2 %
  WORLD CO., LTD. (ญี่ปุ่น)      49 %
     รวม          100 %

     เพื่อขยายธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก เครื่องแต่งกายของเครือสหพัฒน์ และรับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล
     
รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายงานที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่เข้าข่ายเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

     ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ 
ลงทุนในบริษัทร่วมทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้