รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ต.ค. 2559 19:06:00
หัวข้อข่าว
การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ของ HREIT
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Pre-emptive Right                 

เรื่อง                        : 
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใ        
:ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ห้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น         : 18 ต.ค. 2559
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น         : 19 ต.ค. 2559
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 14 ต.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
การปิดสมุดทะเบียนเพียงเพื่อกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิท
ธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ("กองทรัสต์ WHART")
ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหม
ราช ("กองทรัสต์ HREIT") ตามที่มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ครั้งที่ 1/2559 ทั้งนี้ บริษัท
ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด มิได้เป็นผู้ออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT แต่อย่างใด
ผู้ดำเนินการออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT คือ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปัจจุบัน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
HREIT จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.เป็นที่เรียบร้อย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้