รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ต.ค. 2559 17:17:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ในเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารของ นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ
 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
2. มีมติแต่งตั้ง นายต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่     วันที่ 3 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
3. มีมติให้แก้ไขกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นดังนี้
  "นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์, นายฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล, นายทินวรรธ์ มหธราดล,     นายต่อศักดิ์ 
เลิศศรีสกุลรัตน์ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท "

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้