รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ก.ย. 2559 13:04:00
หัวข้อข่าว
การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ สก. 243/2559
  7 กันยายน 2559
เรื่อง  การร่วมทุนกับ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่นั้น
บริษัทขอเรียนว่าในวันนี้ บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งนิติบุคคลดังกล่าวแล้ว 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.  ข้อมูลของบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
วันเดือนปีที่จะเกิดรายการ:  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ชื่อบริษัท:  บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ:
1.  การรับบริหารและพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ และรับนำสินทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์สินทั่วไป เช่น รถยนต์ 
อสังหาริมทรัพย์ และส่งให้บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการประมูล
เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขาย
2.  การพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ โดยการให้บริการคำแนะนำทางการเงินที่เหมาะสมให้กับลูกค้า เช่น 
แนะนำการจัดสินเชื่อใหม่ เพื่อลดการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
3.  การบริหารด้านการจัดการ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และการขนส่ง
4.  การให้บริการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
5.  การให้บริการตรวจสอบสภาพยานยนต์
6.  การให้บริการระบบปฏิบัติการงานซอฟแวร์
7.  การให้บริการเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการสินทรัพย์
8.  การประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสอง และอื่นๆ
9.  การประกอบธุรกิจประมูลออนไลน์
10.  การให้บริการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารด้านการตลาด
11.  การประกอบธุรกิจค้าของเก่าทุกประเภท

ทุนจดทะเบียน:  10,000,000 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น:  
(1)  บริษัท  ถือหุ้นร้อยละ 50.998  (5.0998 ล้านบาท)
(2)  บริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ 24  (2.40 ล้านบาท)
(3)  บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ 15  (1.50 ล้านบาท)
o  วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ คือ ก่อสร้าง ออกแบบ ติดตั้ง และให้บริการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา เช่น 
การดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดป้ายโฆษณา และดำเนินการติดตั้งโครงสร้าง และระบบไฟฟ้าของป้ายโฆษณา
เป็นต้น
o  ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นางศนิวิมล เหมะสิขัณฑะกะ
(4)  บริษัท อรรถจักร จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ  5  (0.50 ล้านบาท)
o  ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส
(5)  นายบพิธ ธุระชน  ถือหุ้นร้อยละ  5  (0.50 ล้านบาท)
(6)  นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์  ถือหุ้นร้อยละ 0.001  (100 บาท)
(7)  นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา  ถือหุ้นร้อยละ 0.001  (100 บาท)
2.  วัตถุประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับธุรกิจหลักของบริษัท
3.  แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
4.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการขยายฐานคู่ค้าและลูกค้าให้มากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
อันจะส่งผลดีให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ 
รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และไม่เข้าเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยบริษัทจะเรียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งเมื่อมีการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นภายในวัน
ที่ 31 ตุลาคม 2559จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้