รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ก.ย. 2559 07:59:00
หัวข้อข่าว
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง โครงการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี(Central Lab)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2016/0510

            27 กันยายน 2559

เรื่อง   ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้าง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ :   โครงการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี(Central Lab)
  (สัญญาลงวันที่ 26 กันยายน 2559)  
เจ้าของโครงการ :   กรมทางหลวง
ผู้ว่าจ้าง :       กรมทางหลวง
มูลค่าโครงการ :     780,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลักษณะงานก่อสร้าง :   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น พร้อมงานระบบประกอบอาคาร
ระยะเวลาการก่อสร้าง :  1,080 วัน ( 27 กันยายน 2559 - 11 กันยายน 2562 )

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
          

    
            ขอแสดงความนับถือ
             (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
                 เลขานุการบริษัท


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 223, 552, 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้