รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 18:01:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
DCORP 152/2559
                26 กันยายน 2559
เรื่อง      ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารแนบ 1 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ 30 มิถุนายน 2559
อ้างถึง  1. งบการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  2. หนังสือของบริษัทที่ DCORP 178/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558
  3. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
  4. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน
  ตามที่ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต กรณีบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท
วินชัย จำกัด ที่ได้มาเมื่อเดือนตุลาคม 2558 ยังอยู่ระหว่างพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ประกอบกับมีรายการที่สำคัญอื่นๆ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 ดังนี้
  1. บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน บริษัท วินชัย จำกัด
ตามที่บริษัทแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดตามที่อ้างถึงลำดับที่ 2) วันที่ 8 ตุลาคม 2558 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อหุ้น บริษัท วินชัย จำกัด ("WIND")
ซึ่งทำธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจาก K-Shipping Co., Ltd. ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว มูลค่ารวม 171.25 ล้านบาท
โดยระบุว่าบริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และประโยชน์ในการลงทุนเพิ่มเติม
จึงยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขการลงทุนเพิ่มเติมได้
รวมทั้งยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมได้
โดยหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  อย่างไรก็ตาม ได้ปรากฏข้อมูลว่าบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติม โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.2 
ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 บริษัทย่อยได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ WIND 24.69 ล้านบาท
ทำให้มูลค่าการลงทุนใน WIND รวมเป็น 195.94 ล้านบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจ
โดยผู้บริหารได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ดี
บริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซื้อธุรกิจ
และอาจมีการปรับปรุง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจง ดังนี้
  1.1 ความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้าของ WIND เช่น ความคืบหน้าการก่อสร้าง 
วันที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ มูลค่าโครงการรวม และความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญอื่น
(ถ้ามี) ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาว่าการลงทุนใน WIND ดังกล่าว
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อ้างถึงลำดับที่ 3 และ 4 แล้ว หรือไม่ อย่างไร
  สำหรับความคืบหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า ปัจจุบัน WIND 
ได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเพื่อกำหนดรายละเอียด TOR การก่อสร้าง
พร้อมได้ข้อสรุปเรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง(Final Design) แล้ว
และคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้
วันที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ยังคงเป็นไปตามกำหนดการ คือ ประมาณเดือนเมษายน 2562
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเริ่มต้นการซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับหน่วยงานรับซื้อไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
(PPA)
  นอกจากนี้ WIND ยังได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน 
เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขจากแหล่งเงินต่างๆ
เพื่อเตรียมใช้ในการก่อสร้าง
  บริษัทขอเรียนว่า การลงทุนใน WIND ดังกล่าว 
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และตามข้อกำหนดเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน แล้ว
กล่าวคือ ในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท วินชัย จำกัด มูลค่ารวม 171.25 ล้านบาท
บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เมื่อวันที่
 8 ตุลาคม 2558
  สำหรับกรณีที่บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
โดยบริษัทย่อยได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท วินชัย จำกัด จำนวน 24.69 ล้านบาท นั้น เนื่องจาก บริษัท
วินชัย จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ เรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า หากบริษัทไม่เพิ่มทุน จะเกิด Dilution Effect
ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในครั้งนั้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากเมื่อคำนวณขนาดรายการดังกล่าว
โดยรวมกับมูลค่าการลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท วินชัย จำกัด ในครั้งแรกที่มีมูลค่า 171.25
ล้านบาทแล้ว มูลค่ารายการรวมเป็น 195.94 ล้านบาท ยังไม่เกินอัตราส่วนร้อยละ15
ของข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการดังกล่าว
ก็มิได้มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่กำหนดในข้อกำหนดเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันบริษัทจึงมิได้แจ้งรายการดังกล่
าวต่อตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด
  1.2 ความคืบหน้าและระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในการพิจารณามูลค่ายุติธรรม พร้อมระบุชื่อผู้ประเมิน
  บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าก่อนเข้าทำรายการ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท Avantgarde Capital จำกัด 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินโครงการ
ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่าราคายุติธรรมของรายการที่ซื้อมา โดยบริษัทได้นำข้อมูลที่ได้
ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวันที่ 8 ตุลาคม
2558 โดยการประเมินมูลค่าของหุ้นที่จะซื้อจำนวนร้อยละ 25 ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash
Flow) (DCF) จะได้มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของหุ้นอยู่ที่ประมาณ 201-216 ล้านบาท มากกว่าราคาเสนอขาย
 (Offering Price) ร้อยละ 17.4-26.1
  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
ซึ่งกำหนดให้ผู้ซื้อธุรกิจรับรู้สินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ
โดยระยะเวลาในการวัดมูลค่าต้องไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อนั้น บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท
ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
เป็นผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินบางส่วนของธุรกิจที่ซื้อมา ณ
วันที่ซื้อ และนำมาพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นที่ได้รับเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่ายุติธรรมรวม
ในขณะนี้การประเมินราคาดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการ
โดยบริษัทจะพิจารณามูลค่ายุติธรรมแล้วเสร็จในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2559
โดยระหว่างเวลาที่ได้ทำรายการจนถึงขณะนี้ บริษัทยังไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท วินชัย จำกัด
แต่อย่างใด ยกเว้นการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อป้องกัน Dilution Effect ตามที่กล่าวในข้อ 1.1
  2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิมีมูลค่าตามบัญชี 101.47 ล้านบาท 
โดยปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระที่เกิดจากสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ
รวมถึงค่าสิทธิแพร่ภาพเสียงในช่องกีฬา Edge Sport และค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
ซึ่งบันทึกด้อยค่าในจำนวนที่มีนัยสำคัญภายในปีที่มีการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงดังนี้
  2.1 การติดตามการชำระหนี้ของมีเดีย เอเจนซี รวม 95.24 ล้านบาท
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.1 ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 
บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศกับ บริษัท มีเดีย เอเจนซี ไทย จำกัด ("MAT")
ในรายการโทรทัศน์ดาวเทียม 5 ช่อง ระยะเวลา 3 ปี ชำระค่าตอบแทนงวดเดียวในรูปแบบหุ้นเพิ่มทุน 369.20
ล้านบาท และรายเดือนอีก 10.30 ล้านบาทต่อเดือนตลอดอายุสัญญา โดย MAT
ตกลงรับประกันรายได้ขั้นต่ำให้บริษัทตลอดอายุสัญญามูลค่ารวม 670.80 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม MAT
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้ MAT
มียอดเงินค้างชำระจากการประกันรายได้ขั้นต่ำเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2558 รวม 93.54 ล้านบาท
และดอกเบี้ยผิดนัด 1.70 ล้านบาท บริษัท และ MAT ได้ตกลงแบ่งชำระหนี้ 93.54 ล้านบาท เป็น 36 งวด
เริ่มเดือนธันวาคม 2558 และชำระดอกเบี้ยผิดนัดในงวดสุดท้าย
  ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเข้าทำสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้กับ MAT 
ภายใต้สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลา โดย MAT โอนสิทธิในการขายโฆษณาให้บริษัท
กล่าวคือเมื่อบริษัทได้รับรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ให้บริษัทหักกลบลบหนี้รายได้จากสิทธิในการขายโฆษณาดังกล่าวกับหนี้ใดๆ ระหว่างบริษัท และ MAT
ตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เคยแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(รายละเอียดตามที่อ้างถึงลำดับที่ 2) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ว่า
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้รับโอนสิทธิในการบริหารเวลาโฆษณาการแข่งขันกอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR จาก
MAT ให้แก่บริษัท มีมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับ 254.79 ล้านบาท
เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการที่ MAT ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศได้
โดยบริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ Golf Channel ในการขายเวลาโฆษณากอล์ฟรายการ PGA EUROPEAN TOUR
 บางส่วนให้แก่ Golf Channel มูลค่ารวม 60 ล้านบาท
  อย่างไรก็ดี หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.1 ระบุว่า "ณ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของมูลค่าตามบัญชีสุทธิของค่าสิทธินี้ทั้งจำนวน
เนื่องจากตามข้อมูลจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น
จึงมีข้อสงสัยอย่างมากในความสามารถในการรับชำระหนี้จากลูกหนี้"
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
  2.1.1 สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศยังมีผลผูกพันกับบริษัท และ MAT อยู่หรือไม่ 
ขอให้สรุปภาระผูกพันและหนี้สินที่มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
รวมทั้งอธิบายที่มาของจำนวนตัวเลขดังกล่าว
  สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศฉบับลงวันที่ 30 มกราคม 2558 ระหว่างบริษัท และ MAT 
ปัจจุบันยังคงมีผลผูกพัน
  สำหรับภาระผูกพันและหนี้สินที่มีระหว่างกันตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คงเหลือจำนวน 
322.22 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยภาระหนี้ ดังต่อไปนี้
  ก. ภาระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้จำนวน 79.17 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
  ข. ภาระหนี้ตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ จำนวน 243.05 ล้านบาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อย่างไรก็ดี เนื่องจากในงบการเงิน บริษัทได้หยุดรับรู้รายได้จำนวน 243.05
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่เกิดขึ้นตามสัญญาซื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศดังกล่าว
โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ทางด้านบัญชีเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินตามสัญญากำหนดวิธีการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซ
ื้อสิทธิบริหารเวลาออกอากาศ และสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว ภาระผูกพันคงเหลือดังกล่าว
จึงคำนวณจากมูลค่าที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหักด้วยจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระตามสัญญา
  2.1.2 การดำเนินการของบริษัทภายหลังจากที่ MAT โอนสิทธิในการขายโฆษณาให้บริษัท ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 
254.79 ล้านบาท
รวมทั้งขอให้เปิดเผยมูลค่ารวมของรายได้จากการขายโฆษณาที่บริษัทได้รับโอนสิทธิดังกล่าวมาจาก MAT
จนถึงงวดปัจจุบัน
โดยระบุรายละเอียดของสิทธิในการขายโฆษณาและ/หรือสิทธิในการบริหารเวลาโฆษณาโดยแยกตามประเภทของรายการ
และหลังจากหักกลบหนี้ใดๆ กับ MAT แล้ว ปัจจุบันคงเหลือหนี้ที่ MAT ยังค้างชำระเป็นจำนวนเท่าใด
บริษัทมีแนวทางดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร รวมทั้ง
ขอให้รายงานการติดตามการรับชำระหนี้ดังกล่าวพร้อมกับการนำส่งงบการเงินทุกไตรมาส
  ภายหลังจากที่ MAT โอนสิทธิในการขายโฆษณาให้กับบริษัท บริษัทได้ดำเนินการติดต่อขายโฆษณาให้กับเอเจนซี่ 
ซึ่งปัจจุบันได้ทำสัญญาขายโฆษณามีมูลค่ารวมประมาณ 62 ล้านบาท
  สำหรับมูลค่ารวมของรายได้จากการขายโฆษณาจนถึงงวดปัจจุบัน แยกได้ดังนี้
  1. มูลค่ารวมของรายได้จากการขายโฆษณาที่บริษัทได้รับโอนสิทธิดังกล่าวมาจาก MAT 
จนถึงงวดปัจจุบันเป็นจำนวนเงิน 11.74 ล้านบาท
จำนวนเงินรวมที่ได้รับตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวนเงิน 16.08 ล้านบาท
  2. ปัจจุบันคงเหลือหนี้ที่ MAT ยังค้างชำระ จำนวนรวม 322.22 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้อ 2.1.1 ซึ่ง MAT 
ยังคงชำระหนี้ให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยยังไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้
บริษัทจะติดตามการชำระหนี้ของ MAT อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรายงานงบการเงินให้ทราบทุกไตรมาส
  2.2 การบันทึกด้อยค่าค่าสิทธิรายการในช่องกีฬา Edge Sport 22.49 ล้านบาท 
และรายการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล 43.66 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้มาในระหว่างปี 2558
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11.3 ระบุว่า 
ค่าสิทธิแพร่ภาพแพร่เสียงในรายการภาพยนตร์และเนื้อหารายการในช่องกีฬา Edge Sport (ค่าสิทธิช่อง Edge
Sport) ราคาทุน 185.28 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่ารายการภาพยนตร์ 22.49 ล้านบาท และข้อ 11.4
ค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ราคาทุน 48 ล้านบาท บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 43.66
ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจง ดังนี้
  2.2.1 ชื่อผู้ขายสิทธิช่อง Edge Sport และสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล ได้แก่ ชื่อบริษัท 
วันที่ก่อตั้ง ทุนชำระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจ ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการและผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้านการมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน หรือไม่ อย่างไร
  1. ชื่อผู้ขายสิทธิช่อง Edge Sport :   บริษัท เฟิร์ส กรุ๊ป จำกัด เดิมชื่อ บริษัท มัลติเพิล แมเนจเมนต์
               จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟิร์ส กรุ๊ป จำกัด เมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
  วันที่ก่อตั้ง :       วันที่ 26 กันยายน 2555
  ทุนชำระแล้ว :     1 ล้านบาท
  ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   จัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และบริการรับจ้างทำฟิล์มภาพยนตร์
  ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น :  1. นายบุญชัย   พิรุณ  ร้อยละ 98
                               2. นายมณเฑียร   คำมิตร   ร้อยละ  1
                               3. นางเซี่ยมเตียง   แซ่จิว   ร้อยละ  1
  คณะกรรมการและผู้บริหาร :   1. นางเซี่ยมเตียง   แซ่จิว  
                               2. นายบุญชัย   พิรุณ
  ความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้าน
  การมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน :   ไม่มี
  2. ชื่อผู้ขายสิทธิการถ่ายทอดสด
  การแข่งขันฟุตบอล :     บริษัท นิวเจนซี่ จำกัด               วันที่ก่อตั้ง :     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
  ทุนชำระแล้ว :     250,000 บาท
  ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ซื้อและจัดจำหน่ายซึ่งลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ
  ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น : 1. นางสาวพนิดา   แซ่ฉั่ว          ร้อยละ 48
                            2. นางเซี่ยมเตียง     แซ่จิว         ร้อยละ 20
                            3. นางสาวเสาวณีย์  แซ่ฉั่ว        ร้อยละ 10
                            4. นายจีรพัส     คำควร       ร้อยละ 10
                            5. นางสาวชาลินี     ชัยยา         ร้อยละ 10
                            6. นางสาวศิวพร     เที่ยงธรรม     ร้อยละ 1
                            7. นายพชณเศษณ์   เนตรนิลพฤกษ์ ร้อยละ 1
คณะกรรมการและผู้บริหาร :   นางสาวพนิดา      แซ่ฉั่ว
ความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้าน
การมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน :   ไม่มี  
   2.2.2 
ความเห็นของคณะกรรมการต่อการเข้าลงทุนรายการดังกล่าวว่าได้ใช้ความระมัดระวังและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบร
ิษัทหรือไม่ อย่างไร
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการลงทุนดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้ว 
มีความเห็นว่ารายการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจาก สิทธิเนื้อหารายการช่อง Edge
Sport สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทหลายช่องทาง อาทิ
บริษัทได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแพร่ภาพรายการกับ บริษัท เอ็มไอซี บรอดแคส จำกัด ("MIC") ในระยะเวลา 3
ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 3 กรกฎาคม 2561 ในราคา 67.84 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดย MIC จะแบ่งชำระให้บริษัท 12 งวด งวดละ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 1 มิถุนายน 2561
และได้มีการนำสิทธิเนื้อหารายการช่อง Edge Sport ดังกล่าว ไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
((ททบ.) ช่อง 5 ในรายการ Adventure World
โดยบริษัทได้รับรายได้จากการนำเวลาโฆษณาที่ได้จากการออกอากาศรายการ Adventure World ทางช่อง 5
ไปขายให้ผู้สนับสนุนรายการต่างๆ (Sponsor) เป็นต้น
  สำหรับค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Eredivisie (Dutch League) นั้น 
ก่อนบริษัทเข้าทำรายการซื้อ ได้พิจารณา และปรึกษากับทางพันธมิตร ซึ่งคือ ช่อง 9 อสมท.
ซึ่งเป็นผู้ให้เวลาในการออกอากาศ ณ ขณะนั้น โดยทาง อสมท. ได้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการของ อสมท.
เพื่อพิจารณา และมีความเห็นว่า น่าจะเป็น League ฟุตบอลที่จะสามารถสร้างความนิยมในประเทศไทยได้
จึงอนุมัติเวลาถ่ายทอดสดให้กับการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League)
และมีการแถลงข่าวร่วมกันเพื่อเปิดตัว อีกทั้งยังใช้เครือข่ายวิทยุในเครือ
อสมท.ที่เป็นช่องฟุตบอลและเป็นผู้จัดรายการชื่อดังหลายท่าน ตลอดจน Media Partner ชื่อดังอย่าง Siam
Sport ช่วยโปรโมทรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลครั้งนี้ โดยบริษัทเชื่อว่าการได้รายการ Eredivisie (Dutch
League) ในสภาวะที่วงการฟุตบอลกำลังเฟืองฟูนี้น่าจะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัท
และยังประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี
  2.2.3 ความเห็นคณะกรรมการต่อความสมเหตุสมผลในการซื้อค่าสิทธิช่อง Edge Sport 
และค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล รวม 233.28 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
และบริษัทต้องบันทึกค่าเผื่อด้อยค่ารวม 66.15 ล้านบาทในไตรมาสถัดมาจากที่เพิ่งเริ่มลงทุน
รวมถึงสาเหตุของการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าบางส่วนสำหรับค่าสิทธิรายการทั้งสอง
  สาเหตุของการตั้งค่าเผื่อด้อยค่าบางส่วนสำหรับค่าสิทธิรายการทั้งสอง
  1. การตั้งค่าเผื่อด้อยค่าสิทธิถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลรายการ Eredivisie (Dutch League) จำนวน 43.66
ล้านบาท เกิดจากเมื่อดำเนินการถ่ายทอดสดไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ได้พบว่า
รายได้ที่ประมาณการไว้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ประกอบกับมีภาวะการแข่งขันทางด้าน Digital TV ที่รุนแรง
ทางผู้ตรวจสอบจึงมีข้อเสนอถึงคณะกรรมการว่า ควรตั้งค่าด้อยสิทธิไว้ และหากขายโฆษณาได้
จึงบันทึกเป็นเกณฑ์เงินสด
  2. ค่าเผื่อด้อยค่าสิทธิรายการภาพยนตร์ จำนวน 22.49 ล้านบาท 
เกิดจากเนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการคืนช่องสัญญาณรวม 16 ช่อง
เพื่อลดภาระค่าเช่าช่องสัญญาในระยะยาวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น
จึงทำให้สิทธิรายการภาพยนต์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการออกอากาศ
  2.3 ขอให้บริษัทระบุรายละเอียดของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิแต่ละรายการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
ได้แก่ วันที่ได้มา ราคาทุน ค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่า และวันที่เริ่มตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
 รวมทั้งมูลค่าตามบัญชีสุทธิ
    โปรดพิจารณาเอกสารแนบ 1
  3. การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง 61.21 ล้านบาท
  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้ารายหนึ่ง 61.21 ล้านบาท
ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าที่ผิดนัดชำระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาที่บริษัทเป็นผู้ลงทุนด้านการ
เงินจำนวน 86.43 ล้านบาท ตามสัญญาว่าจ้างดำเนินโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic
บริษัทได้ยื่นฟ้องศาลแพ่งแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข้อมูลดังนี้
   3.1 ข้อมูลลูกหนี้การค้าที่ผิดนัดชำระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ชื่อบริษัท 
วันที่ก่อตั้ง ทุนชำระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจ ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น
คณะกรรมการและผู้บริหาร และความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้านการมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน หรือไม่ อย่างไร
  1. ชื่อบริษัท :       บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จำกัด
  วันที่ก่อตั้ง :       วันที่ 11 มกราคม 2554
  ทุนชำระแล้ว :       30 ล้านบาท
        ลักษณะการประกอบธุรกิจ :   ดำเนินธุรกิจด้านการแสดง โดยรับผิดชอบดารา นักร้อง นักแสดง 
Content ลิขสิทธิ์ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประสานงานในการถ่ายทำภาพยนตร์
การถ่ายทำโฆษณาการถ่ายทอดสด ภาพนิ่ง และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรในการถ่ายทำ
กับผู้ว่าจ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกประเภท
  ชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น: บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จำกัด
              1. นายบุญเพิ่ม   อินทนปสาทน์   ร้อยละ 98
              2. นายสราวุฒิ   เรืองสิน     ร้อยละ  1
              3. นายอัษฎา   รัตนพล     ร้อยละ  1
  คณะกรรมการและผู้บริหาร :   1. นายบุญเพิ่ม   อินทนปสาธน์

  ความสัมพันธ์กับบริษัททั้งในด้านการมีผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน : 
  ไม่มี
  3.2 อธิบายที่มาที่ไปของการได้รับเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา 
และการพิจารณาความสามารถของลูกหนี้การค้าในการชำระเงินสนับสนุนดังกล่าวให้บริษัท
  เนื่องจากรายการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic 
เป็นรายการใหญ่ระดับโลกจึงทำให้มีผู้สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬารายใหญ่หลายราย เช่น บริษัท ปตท.จำกัด
(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นต้น โดย บริษัท มิวส์ กรุ๊ป บางกอก จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน
จะเป็นผู้เรียกเก็บเงินสนับสนุนดังกล่าวจากผู้สนับสนุนแต่ละราย
และมีหน้าที่ต้องนำส่งเงินสนับสนุนที่ได้รับดังกล่าวให้กับบริษัท ตามจำนวนที่ตกลงตามสัญญา
  3.3 สรุปรายละเอียดของสัญญาว่าจ้างโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic โดยระบุถึง 
ระยะเวลาของสัญญา วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญา
ขอบเขตการให้บริการที่ทำให้บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬา
บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และสาเหตุที่ลูกหนี้การค้าผิดนัดชำระหนี้
และมาตรการในการติดตามการชำระหนี้ที่ผ่านมา
  รายละเอียดสัญญาว่าจ้างโครงการรายการการแข่งขันกอล์ฟ Thailand Classic
  วันลงนามในสัญญา :    วันที่ 8 มกราคม 2558
  วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของสัญญา :   วันที่ 8 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
  สำหรับขอบเขตการให้บริการที่ทำให้บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬานั้น 
บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินลงทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงานแข่งขันดังกล่าว อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการจัดการแข่งขัน      เงินรางวัล เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขในสัญญาแล้ว
  สาเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ 
เกิดจากลูกหนี้ได้เรียกเก็บเงินสนับสนุนจากผู้สนับสนุนการแข่งขันแล้วไม่นำส่งเงินดังกล่าวให้กับบริษัทตา
มเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้เป็นระยะๆ
เพื่อเจรจาหาแนวทางร่วมกัน ตลอดจนการออกหนังสือติดตามทวงถามหนี้
แต่ลูกหนี้เพิกเฉยและพยายามบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา
ภายหลังบริษัทจึงได้ดำเนินการทางกฎหมายโดยยื่นฟ้องลูกหนี้ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2559
  3.4 นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 61.21 ล้านบาท 
เป็นไปตามนโยบายการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
  บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยการพิจารณาลูกหนี้รายตัวโดยประมาณจากหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้
โดยอาศัยประสบการณ์การชำระเงินในอดีตและความสามารถในการชำระเงินของลูกหนี้ รวมถึงอายุหนี้
โดยหากอายุหนี้เกินกำหนดชำระ 6 เดือน บริษัทจะตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 50 และตั้งสำรอง
ร้อยละ 100 เมื่อบริษัทดำเนินคดีทางกฎหมาย อย่างไรก็ดี
กรณีลูกหนี้การค้าที่ผิดนัดชำระคืนเงินสนับสนุนจากการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกหนี้ดังกล่าวไม่มีความสามารถในการชำระหนี้
และบริษัทได้เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

      ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 

     ......................................................
       ( นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ )
            กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
                                                  

       เอกสารแนบ 1
ข้อ 2.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย                  หน่วย:ล้านบาท
รายการ  วันที่ได้มา  ราคาทุน  ค่าตัดจำหน่าย
สะสม  ค่าเผื่อ
การด้อยค่า/
ขาดทุนจากตัดจำหน่าย  มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ
ค่าสิทธิในการบริหารจัดการช่องสถานีทีวีดาวเทียม 8 สถานี เก่า
ค่าสิทธิ์ในการบริหารจัดการช่องสถานีทีวีดาวเทียม 8 สถานี ใหม่  225/12/2553
 1/06/2556  8 41.24
8 41.24  519.63
  20.97  5131.61
  20.27  -
-
?  ค่าตอบแทนสินทรัพย์ยกเลิกสัญญา 129 ล้านบาท(Cash)  22222        
?  ค่าชดเชยความเสียหายลูกค้า 22 ล้านบาท (Cash)           
?  ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ยกเลิก 52 ล้านบาท (Non Cash)          
ค่าสิทธิบริหารเวลาออกอากาศกับ Media Agency Thai   1/02/2558    355.00    108.71    246.29  -
ค่าสิทธิแพร่ภาพเสียงช่อง Edge Sport   1/08/2558  67.84     20.71  -  47.13
ค่าสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล   24/09/2558  48.00    4.34  43.66     -
ค่าสิทธิแพร่ภาพรายการภาพยนตร์  ก.พ.-ส.ค.2558  117.44  40.61  22.49  54.34
รวม      670.76   204.97   364.32   101.47


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ )
                  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้