รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 17:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        PFRD 098/2559

                               วันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียน
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียน
 ของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก โดยมี รายละเอียดดังนี้

ลำดับ   ชื่อ-ชื่อสกุล ผู้ถือหน่วย        จำนวนหน่วยที่ถือ    เปอร์เซ็นต์

1 บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)      22,500,000.0000       33.33%
2 CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT BERHAD 9,519,500.0000 14.10%
3 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)   6,750,000.0000         10.00%
4 บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)   1,000,000.0000        1.48%
5 นายปรีชา จันทิวาสน์                 821,000.0000        1.22%
6 นายฑีฆวัชร์ อรุณอโณทัย         800,000.0000  1.19%
7 นาง อารยา เกรียงไกรกุล         500,000.0000  0.74%
8 นางวิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์         500,000.0000  0.74%
9 นางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล         500,000.0000  0.74%
10 นางสาวนีรลักษณ์ ศิริเทียนทอง         500,000.0000  0.74%
   รวม              43,390,500.0000       64.28%

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                               ขอแสดงความนับถือ
  
  

                              (นายสุทธิพันธ์ กรีมหา)
                            ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทร. 02-686-9525
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้