รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 08:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ย. 2559
วันประชุม                      : 30 พ.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 ต.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 12 ต.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 ต.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายเหตุ                      :
     กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:00 น. ณ 
ห้องทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 11 ตุลาคม
2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
   (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
      ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
   (2) พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558/2559
      ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
   (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
      ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
   (4) พิจารณารับรองและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558/2559
      ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยในการจ่ายเงินปันผล
ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้
อยละ 20
   (5) พิจารณาเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปีจะต้องมีกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
 ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้
   1. นางบุญทิพย์  ช้างนิล    กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
   2. นายหริรักษ์  จามรกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
       ความเห็นคณะกรรมการ 
เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน
ดังนี้
   1. นางบุญทิพย์   ช้างนิล    กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
   2. นายหริรักษ์  จามรกุล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
   (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559/2560
      ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559/2560 ดังนี้
   - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท  ครั้งละ 18,500 บาท
   - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 18,500 บาท
   - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการตรวจสอบ    ครั้งละ 14,500 บาท
      ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว
   (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560
      ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 คือ
   1) นางสาววันนิสา  งามบัวทอง          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
   2) นายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
   3) นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือ
   4) นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
   5) นายพจน์     อัศวสันติชัย       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
   6) นางสาวสุลลิต   อาดสว่าง          ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517
    บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,335,000.00 
บาท
   (8) พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.ย. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 ธ.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 13 ธ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 ธ.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.08
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 ธ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ส.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
     การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31
กรกฎาคม 2559 จะจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น
โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่
9 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยในการจ่ายเงินปันผล
ผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับเครดิตภาษีซึ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้
อยละ 20
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้