รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 08:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2559
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ก.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
                                          26 กันยายน 2559

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2558/2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ซึ่งลดลงมากกว่าร้อยละ 20
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในปี 2558/2559 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 525.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557/2558 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 680.72 ล้านบาท เป็นจำนวน 154.95 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 22.76
โดยการลดลงของรายได้รวมนั้นมีผลมาจากการที่กลุ่มบริษัทสามารถผลิตและขายสินค้าได้น้อยลงเนื่องจากภาวะเศรษ
ฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งการปรับตัวลดลงของรายได้ก็ได้ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2558/2559
มีการปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดยปรับตัวลดลง 70.28 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 50.90 จาก 138.08 ล้านบาท
ในปี 2557/2558 เหลือ 67.80 ล้านบาทในปี 2558/2559
  ทั้งนี้การปรับตัวลดลงของรายได้และกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างต่อเ
นื่อง ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งเป็นสินค้าทุนปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
นอกจากนั้นเนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
กลุ่มบริษัทจึงต้องมีการลดสัดส่วนกำไรลงเพื่อรักษายอดขายและฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทไว้
รวมทั้งกลุ่มบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวสูงขึ้น
ประกอบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งไม่ได้ปรับตัวลดลงตามรายได้
จึงส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2558/2559 ปรับตัวลดลง
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                     ขอแสดงความนับถือ


                                     (นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
                                       กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้