รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ย. 2559 08:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
TPOLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 มีมติสำคัญ ดังนี้
1) รับทราบการลาออกของ กรรมการ,กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ 
เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
2) อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559
3) อนุมัติแต่งตั้งเพิ่ม ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล เป็นกรรมการ,กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้