รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2559 17:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห.038/2559

      วันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  ทห.031/2558 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 
2559

     ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติวงเงินในการทำรายการประเภทต่าง ๆ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประจำปี 2559
 จำนวน 17 ราย ซึ่งรวมถึง บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด ด้วยนั้น
     บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทค่ารักษาความปลอดภัย 
ประจำปี 2559 จำนวน 1 ราย จาก บริษัท พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด เป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิทักษ์กิจ จำกัด เนื่องจาก พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 มาตรา 20 กำหนดให้
"บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่า 'บริษัทรักษาความปลอดภัย' และคำว่า 'จำกัด' หรือ 'จำกัด
(มหาชน)' ต่อท้าย แล้วแต่กรณี" ดังนั้น บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท
พี ที เค มัลติเซอร์วิส จำกัด จึงได้ก่อตั้ง บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด
และแจ้งให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงคู่สัญญาโดยมีเงื่อนไขการให้บริการเช่นเดียวกับที่ได้รับจากบริษัทเดิม
     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้พิจารณา 
และมีมติให้สัตยาบันวงเงินในการทำรายการใหม่ กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  : วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับบริการ           : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ให้บริการ         : บริษัท รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ลักษณะความสัมพันธ์  : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                  สัดส่วนการถือหุ้นใน
                   บมจ.ธนูลักษณ์    บจ.พิทักษ์กิจ
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง               23.52%       33.52%
และ บจ.พิทักษ์กิจ ถือหุ้น บจ.รักษาความปลอดภัย พิทักษ์กิจ 99.97%

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
 - ลักษณะรายการ  : การว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของบริษัทฯ
 - มูลค่ารวมของรายการ  : จำนวนเงิน 4,000,000 บาท
 - นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน  : กำหนดค่าตอบแทนจากจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละกะ
 - เงื่อนไขการชำระเงิน  : ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
แหล่งเงินทุนที่ใช้  : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย : - ไม่มี -
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : 
เห็นควรให้สัตยาบันการเปลี่ยนแปลงการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เนื่องจากเป็นการทำรายการกันตามปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง  : - ไม่มี -
  จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ขนาดรายการ   :
     รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
                            ขอแสดงความนับถือ                         (นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
                         กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้