รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ย. 2559 17:11:00
หัวข้อข่าว
การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          


ที่ ทห.037/2559

      วันที่ 23 กันยายน 2559

เรื่อง  การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
ได้มีมติอนุมัติการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  :  ภายใน เดือนตุลาคม 2559
- คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
  - ผู้ซื้อ  :  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
  - ผู้ขาย  :  บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- ลักษณะความสัมพันธ์  :  
  1.  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่      สัดส่วนการถือหุ้นใน
          บมจ.ธนูลักษณ์  บจ.ไทยมอนสเตอร์
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง   23.52%       19.50%
บจ.รามศรทวีการ     12.51%       12.50%

  2. นางวารินทร์  ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ของ บมจ.ธนูลักษณ์ และ 
บจ.ไทยมอนสเตอร์
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  :  การซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
- รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา
  - ลักษณะรายการ  :  บริษัทฯ ซื้ออาคารโรงงาน ชั้นที่ 2 พร้อมงานระบบภายในอาคาร พื้นที่ใช้สอย 2,020 
ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ใน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - ศรีราชา เลขที่ 688 หมู่ 11
ถ.สายอ่าวอุดม-ปากร่วม (ทางหลวงหมายเลข 3015) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  - มูลค่ารวมของสินทรัพย์  :  จำนวนเงิน 9,000,000 บาท
  - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของสินทรัพย์   :  ราคาประเมินโดย บจ. ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ 
จำกัด ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุมัติจาก กลต.
  - เงื่อนไขการชำระเงิน  :  ชำระเป็นเงินสด

- วัตถุประสงค์ในการซื้อ  :  นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
- แหล่งเงินทุนที่ใช้  :  เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  :  นำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  :  นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ 
ได้ออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  เห็นควรอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้ออาคารโรงงาน ชั้นที่ 2 จาก บริษัท 
ไทยมอนสเตอร์ จำกัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ
รวมทั้งมีความสมเหตุ สมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง :  - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- ขนาดรายการ  :
  รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ
ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และไม่เข้าข่าย หลักเกณฑ์การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
                                ขอแสดงความนับถือ
                              (นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
                             กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้