รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2559 21:00:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเรื่องการลงทุนในตั๋วแลกเงิน 130 ล้านบาท
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ ACC5909/002
วันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่อง   ชี้แจงเรื่องการลงทุนในตั๋วแลกเงิน 130 ล้านบาท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ตามที่บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
(B/E) กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย แคปปิเตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัทเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการดังกล่าวนั้น บริษัทฯ
จึงขอเปิดเผยรายการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และผู้อนุมัติการทำรายการ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

  2.  วัตถุประสงค์การลงทุน
    บริษัทต้องการบริหารสภาพคล่องคงเหลือส่วนเกิน เพื่อหาผลประโยชน์ที่เหมาะสม โดยในช่วงที่ผ่านมา 
บริษัทได้หาผลประโยชน์ในรูปเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น ซึ่งการซื้อตั๋วแลกเงิน (B/E)
เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทหนึ่ง

3.  ผู้ลงทุน และผู้ออกตั๋วแลกเงิน ดังนี้
ผู้ลงทุน : บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
       ผู้ออกตั๋วแลกเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย แคปปิเตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
       ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อยของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย แคปปิเตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  กรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย แคปปิเตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ACAP)
1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์    ตำแหน่ง  ประธานการรมการ (รักษาการ)
2. น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
      3. นายเฉลิมไชย ศิรินพวงศ์      กรรมการ
  4. นายพิจารณ์ สุขภารังษี    กรรมการ
  5. นายสมพล ตรีภพนารถ    กรรมการ
    6. นายสุพจน์ อาวาส    กรรมการ
  7. นายณฐพร อิงคนินันท์      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
8. นายวัลภา สุนากร      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
      9. พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาน      ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (10 ลำดับ) :
  1. น.ส.สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี    ร้อยละ 14.90
  2. บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์       ร้อยละ 13.97
3. นายสุรศักดิ์ สุขเจริญไกรศรี    ร้อยละ 5.06
      4. นายนิธาน ปิยะรัฐ         ร้อยละ 4.99
            5. นางอนงค์ แดนดำรงสุข       ร้อยละ 4.89
            6. นางกิ่งกาญจน์ สมิตานนท์     ร้อยละ 3.07
            7. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร   ร้อยละ 2.80
            8. บจก.เน็ทเวิร์ค แมนเนจเมนท์     ร้อยละ 2.79
            9. นายณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ      ร้อยละ 2.40
           10. น.ส.อาภา เสนีย์ประกรณ์ไกร     ร้อยละ 2.00  
       
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ให้บริการด้านการเงิน ด้านสินเชื่อ 
และการให้บริการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และเป็นผู้จัดการทำแผนและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการในประเทศไทย

4.  ลักษณะรายการ
  บริษัทต้องการบริหารกระแสเงินสดส่วนเกิน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
บริษัทได้ซื้อตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 130 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกำหนดวันที่ 8
กรกฎาคม 2559 ปัจจุบัน บริษัทได้ต่ออายุตั๋วแลกเงิน สำหรับเงินจำนวนดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม
2559 เพื่อรับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ไม่มีหลักประกัน ชำระดอกเบี้ยทันที ณ
วันที่ให้กู้ เงินต้นชำระวันที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงิน (B/E)
   
5.   เหตุผลและที่มาของการทำรายการ
  ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 300 ล้านบาท 
ที่จะนำไปชำระค่าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แต่เนื่องจากความล่าช้าของกระบวนการรับโอนหุ้นที่ต้องได้รับอนุมัติจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทผู้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ "กลุ่มสระบุรีโปรแจค" จึงทำให้บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน
บริษัทจึงนำเงินไปลงทุน โดยการซื้อตั๋วแลกเงิน (B/E) เพื่อบริหารผลตอบแทนของบริษัท
บริษัทได้รับโอนหุ้นกลุ่มสระบุรี และชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559
  ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จำนวน 600 ล้านบาท 
เพื่อนำไปชำระเงินกู้ตามตั๋วแลกเงินข้างต้น และชำระค่าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
"กลุ่มสระบุรีโปรแจค" หลังจากชำระเงินกู้ตามตั๋วแลกเงิน และชำระค่าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
"กลุ่มสระบุรีโปรแจค" บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดคงเหลือหลังจากหักส่วนที่ต้องใช้หมุนเวียนในกิจการแล้ว
ซึ่งเป็นเงินสำรองเพื่อการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์ และกิจการพลังงาน บริษัทฯ จึงได้ต่ออายุ
ตั๋วแลกเงินออกไป โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 
ส่วนเงินที่เหลือหลังจากการต่ออายุตั๋วแลกเงินดังกล่าว บริษัทได้นำไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น


6.   ขั้นตอนการพิจารณาการลงทุน
  บริษัทต้องการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่เหมาะสม 
ในความเสี่ยงที่ยอมรับ โดยบริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่องส่วนเกิน ต้นทุนทางการเงิน
โครงการที่บริษัทจะลงทุน และกรอบเวลาการใช้เงิน โดยบริษัทมีขั้นตอนการพิจารณาการบริหารทางการเงิน ดังนี้
  ผู้บริหารจะพิจารณาหาแหล่งที่จะนำเงินไปลงทุน โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง 
สภาพคล่องในการคืนเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการลงทุน เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถลงทุนได้
คณะกรรมการบริหารจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ
  สำหรับการลงทุนโดยออกตั๋วแลกเงินของรายการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยปัจจัยที่บริษัทฯ นำมาพิจารณาได้แก่ สภาพคล่องในการคืนเงินลงทุน ระยะเวลาการลงทุน
รายการดังกล่าวเป็นการนำเงินลงทุน โดยการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) กับบริษัทหลักทรัพย์
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความมั้นคงและน่าเชื่อถือ
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติรายการ

7.   ความเห็นของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการที่
เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเป็นธรรม


      จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

                ขอแสดงความนับถือ
                
      
                      (นายยุทธนา แต่ปางทอง)
                       กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้