รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2559 18:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
RJH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 12.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พิชญ์ โพธารามิก
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 29.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 60.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________