รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ย. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
หลักทรัพย์
JAS
แหล่งข่าว
JAS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2559 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยอดชาย อัศวธงชัย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
แทนดร.โสรัชย์ อัศวะประภา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของดร.โสรัชย์ อัศวะประภา
มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ทั้งนี้เป็นไปตามมติและความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้