รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ย. 2559 20:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนและลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 2)
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.ย. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 388,740,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 388,740,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 10.00
______________________________________________________________________


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.ย. 2559
วันประชุม                      : 01 พ.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ต.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 04 ต.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 ก.ย. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1 
    พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
    วาระที่ 2    พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
    วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
    วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
4.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเ
บียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)
4.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง
4.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม(1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ
 (2) ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
5.1  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ ปรับปรุงข้อมูล 
รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
5.2  ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวรรคสุดท้ายของเอกสารแนบ 3 ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทรัสตีเพื่อความชัดเจนในการคำนวณค่าธรรมเนียม
และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์
    วาระที่ 6    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต์ เทอร์มินอล 21
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้