รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.ย. 2559 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โชติก รัศมีทินกรกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 24.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/09/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 60.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________