รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2559 17:37:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ณ 30.06.16
หลักทรัพย์
KS
แหล่งข่าว
KS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

บช033/59
                     14 กันยายน 2559
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ตรวจสอบ)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิ 329.48
ล้านบาท ลดลง 127.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.86
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิ 456.74 ล้านบาท
และเนื่องจากผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนดังกล่าวแสดงผลกำไรสุทธิลดลงเกินกว่าร้อยละ 20
บริษัทฯจึงใคร่ขอชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีสาระสำคัญดังนี้
1. รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 100.67 ล้านบาท จาก 911.21 ล้านบาท เป็น 810.54
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.05 เนื่องมาจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯที่ลดลง
2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 58.86 ล้านบาท จาก 60.62 ล้านบาท เป็น 1.76 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 97.10 เนื่องมากจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
3. รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 13.95 ล้านบาท จาก 84.93 ล้านบาท เป็น 70.98 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 16.42 
เนื่องมาจากการการลดลงของเงินฝากเฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน
4. รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 17.51 ล้านบาท จาก 82.08 ล้านบาท เป็น 64.58 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.33
เนื่องมาจากการลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เฉลี่ยและอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที
่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน
5. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯลดลง 21.33 ล้านบาท จาก 599.39 ล้านบาท เป็น 578.06 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.56 โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ซึ่งลดลง 10.59 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.92 และค่าใช้จ่ายอื่น ลดลง 15.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.81
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามปริมาณการซื้อขายที่ลดลง
6. ภาษีเงินได้ ลดลง 34.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.76 
สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            
                   ขอแสดงความนับถือ
            
                  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้