รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ก.ย. 2559 17:08:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่  067/2559
    วันที่ 14 กันยายน 2559
เรื่อง  การจัดตั้งบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  ชื่อบริษัท      :  บริษัท ทีซีซีซี เมียนม่าร์ จำกัด
  ที่ตั้ง      :  ประเทศเมียนม่าร์
  ลักษณะธุรกิจ    :  จัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศเมียนม่าร์
  วันที่จัดตั้ง    :  ภายในปี 2559
  ทุนจดทะเบียน    :  12,500,000 ดอลล่าห์สหรัฐ
  จำนวนหุ้น    :   125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 ดอลล่าห์สหรัฐ
  โครงสร้างการถือหุ้น  :  บริษัทถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด
  ทั้งนี้ 
ขนาดการลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ขอแสดงความนับถือ


       (นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้