รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2559 17:03:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่
หลักทรัพย์
CPTGF
แหล่งข่าว
CPTGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ บลจ.กท.REG-MF 0409/2559
              วันที่ 5 กันยายน 
2559

เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ของ
   กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
เรียน
กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะนายทะเบียนของ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์
โกรท ขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  จำนวนหน่วย  %ของทั้งหมด
1  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด
(มหาชน)  322,333,300  33.33
2  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
(มหาชน)  96,000,700  9.93
3  สำนักงานประกันสังคม  84,275,900  8.72
4  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)  56,103,600  5.80
5  ธนาคารออมสิน  49,261,000  5.09
6  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน)  45,237,200  4.68
7  กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้  21,964,500  2.27
8  กองทุนเปิด แอล เอช
พร็อพเพอร์ตี้ พลัส 1  19,068,100  1.97
9  กองทุนเปิด ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟัน  18,749,100  1.94
10  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์  17,391,900  1.80
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท มีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมด 2,381
ราย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
            ขอแสดงความนับถือ               (นางชวินดา หาญรัตนกูล)

 กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายทะเบียนกองทุนรวม
โทรศัพท์  0-2686-6100 ต่อ 6308 

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้