รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ย. 2559 08:39:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TCMC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 2559
หลักทรัพย์
TCMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TCMC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กันยายน 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน) (TCMC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 427,334,612.10
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 388,486,011
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 120,306,639
ทุนใหม่ (บาท)                    : 559,671,915.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 508,792,650
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.10
จัดสรรรเพื่อ                     : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TCMC-W1 รวม 120,306,639 หน่วย 
ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 120,306,639 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 2.00
วันใช้สิทธิ                      : 26 ส.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ก.ย. 2559
______________________________________________________________________