รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2559 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ACC5909/001   

วันที่ 8 กันยายน 2559

เรื่อง   แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก (เพิ่มเติม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้มีมติดังนี้

1.  รับทราบการลาออกของ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ/รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้
 ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559
2.  แต่งตั้ง นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล เข้าเป็นกรรมการ/รองประธานกรรมการของบริษัทแทน 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                ขอแสดงความนับถือ                       (นายยุทธนา แต่ปางทอง)
                 กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้