รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2559 13:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 1 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน (แก้ไข pdf)
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 05 ก.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.20
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 10.00
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 9.80
ย)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 19 ก.ย. 2559
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 20 ก.ย. 2559
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 15 ก.ย. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 04 ต.ค. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
5 กันยายน 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส.139/2559 เรื่อง แจ้งการลดทุนชำระครั้งที่ 1 
และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุน

เนื่องจากกองทรัสต์ MIT 
มีสภาพคล่องส่วนเกินจากที่กองทรัสต์มีการรับรู้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน
อันเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ปอนด์ที่ลดลง
ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและทำให้กองทรัสต์เกิดขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ
แต่สามารถจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยวิธีการลดทุน
เพื่อให้ผู้ถือหน่วยสามารถนำสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวไปจัดหารายได้ที่เหมาะสมต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์วันที่ 5 กันยายน 2559 
ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ MIT ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2559
โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (ลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้จาก 10
บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็น 9.80 บาทต่อหน่วยทรัสต์) เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยมีกำหนดการดังนี้

1.วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน  19 กันยายน 2559

2.วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  20 กันยายน 2559

3.วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(XN)  15 กันยายน 2559
4.วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์   4 ตุลาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้