รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ก.ย. 2559 17:22:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHART"
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHART"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.4671
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.4454
วันที่มีผล                      : 08 ก.ย. 2559
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________