รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2559 06:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                             
                           2 กันยายน 2559


เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการในการ    
  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


        ด้วยบริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)

        บริษัทฯ 
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกร
รมการเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 โดยบริษัทฯ
ได้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุมตลอดจนการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใ
นการเป็นกรรมการไว้บนเว็บไซต์ http://www.citysteelpcl.com ของบริษัทฯ แล้ว

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    
                                              
ขอแสดงความนับถือ                                             
(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
                                               
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้