รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2559 18:00:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่   611/2559        
            
                                              วันที่ 
01 กันยายน 2559          

เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 29 สิงหาคม
2559 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  สำนักงานประกันสังคม   21,600,000.00   30.00
2  นายธีระพล หวังมนตรี   8,408,600.00   11.68
3  น.ส.โอภาพรรณ หวังมนตรี   8,103,600.00   11.26
4  นายไพบูลย์ สิริพงษ์วิเชษฐ์   3,751,200.00   5.21
5  นายยง อารีเจริญเลิศ   3,000,000.00   4.17
6  นายจีรศักดิ์ เล้าวงษ์   2,019,500.00   2.80
7  นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์   2,000,000.00   2.78
8  นายสุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์   1,307,000.00   1.82
9  นายบัณฑิต บัณฑุชัย   1,000,000.00   1.39
9  บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)   1,000,000.00   1.39
9  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด   1,000,000.00   1.39
10   ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD  880,000.00   1.22


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(น.ส.สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้