รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2559 17:58:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 613/2559        
            
                                               วันที่ 
01 กันยายน 2559
        


เรื่อง    ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2559
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
             
 
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  289127700  30.43
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  76497176  8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  67800000  7.14
4  นายชาลี วลัยเสถียร  17327600  1.82
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์  16136500  1.70
6  กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์  13705500  1.44
7   BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH  12584500  1.32
8   มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี  12310000  1.30
9  กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I  12202500  1.28
10  GIC PRIVATE LIMITED  11844000  1.25       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                              
ขอแสดงความนับถือ
                                             
(น.ส.สิริพร สวัสดิ์อำนวยโชค)
                                              
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้