รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2559 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (TPOLY-W2) ครั้งที่ 5 (30 กันยายน 2559)
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
TPOLY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        1.ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ : ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิ 
ซึ่งสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23, 26-29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 นาฬิกา
   ถึงเวลา 15.30 นาฬิกา
2. วันกำหนดการใช้สิทธิ : วันที่ 30 กันยายน 2559
3. อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
4. ราคาใช้สิทธิ : ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3.00 บาทต่อ 1 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้