รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2559 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดการจ่ายเงินปันผล และลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 26 ส.ค. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.21
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 10.00
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 9.79
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 12 ก.ย. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 07 ก.ย. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 22 ก.ย. 2559
วยลงทุน
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ส.ค. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
PFRD 084/2559

        วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง  แจ้งงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และลดเงินทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
(SSTPF) และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการและนายทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ("กองทุน")
ขอเรียนแจ้ง ดังต่อไปนี้

1.  บริษัทจัดการเห็นควรให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องจากตามสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระหว่างกองทุน กับ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ("ผู้เช่า") ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554
ค่าเช่าคงที่ที่กองทุนได้รับในปีที่ 6 ซึ่งเริ่มต้นคำนวนตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นั้น
มีการปรับค่าเช่าลดลงจากเดิมปีละ 53,000,000 บาท เหลือปีละ 47,000,000 บาท
โดยจะรวมกับค่าเช่าแปรผันอีกส่วนหนึ่ง (ส่วนแบ่งกำไรจำนวนร้อยละ 50 ของกำไรขั้นต้นของผู้เช่า)
แต่บริษัทจัดการได้รับแจ้งจากผู้เช่าว่า ตามประมาณการรายรับรายจ่ายสำหรับปี 2559
ของผู้เช่ามีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่มีค่าเช่าแปรผันสำหรับปี 2559 ดังนั้น
ผู้สอบบัญชีของกองทุนจึงให้ผู้จัดการกองทุนประเมินราคายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ตามความ
เห็นของผู้จัดการกองทุน โดยใช้วิธีพิจารณาจากส่วนแบ่งรายได้จากรายงานประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และเปลี่ยนแปลงสมมติฐานในเรื่องอัตราการเช่าและรายได้ผันแปร
ซึ่งส่งผลให้เกิดรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (Unrealized Loss) จากการประเมินราคาดังกล่าวจำนวน 28.37
ล้านบาท ผลการดำเนินงานของกองทุน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จึงขาดทุนสุทธิจำนวน
5.26 ล้านบาท กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2559
ได้

2.  บริษัทจัดการเห็นควรให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนครั้งที่ 1 
โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 กันยายน
พ.ศ. 2559 โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินสะสมค้างอยู่ในบัญชีจากการขาดทุนทางบัญชีตามที่ได้เร
ียนชี้แจงข้างต้น

3.  บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลด
ทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กันยายน 2559

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทร. 02 686 9525
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้