รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2559 12:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX)
หลักทรัพย์
TDEX
แหล่งข่าว
TDEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ 
(TDEX) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
โดยเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์จาก ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร  เป็น ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

เดิม
ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ : เลขที่ 82 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (02) 639-2000 ต่อ 2651, 2660, 2661

ใหม่
ชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 255-2222 โทรสาร (02) 255 9391-3

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
977/2 อาคาร เอส.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 298-0821-7 โทรสาร (02) 298 0835

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2659-8888
 กด 1 (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ) ในวันและเวลาทำการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้