รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2559 08:36:00
หัวข้อข่าว
26 สิงหาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CCP-W2
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(CCP-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 26 ส.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 01 ก.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 29 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 ต.ค. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน CCP-W2 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2559
______________________________________________________________________