รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ส.ค. 2559 07:56:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
หลักทรัพย์
AP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.179% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บี เตชะอุบล บริษัท ไทย ไพร์ม จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________