รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2559 06:53:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน CCP-W2
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 
(CCP-W2)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ : CCP-W2
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 01 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 ก.ย. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 29 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 01 ต.ค. 2559
______________________________________________________________________