รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2559 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
หลักทรัพย์
BA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิพรรธ์ เริงพิทยา นาง พิไลจิตร เริงพิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -18.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พรรษา เริงพิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ดราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ชญาพร เริงพิทยา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 10/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.85% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ไพศาล เปรื่องวิริยะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บี เตชะอุบล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 11/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 23.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________