รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2559 17:23:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บลจ.กท. PIF 0106/2559    

            วันที่ 15 สิงหาคม 2559


เรื่อง   ชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่เทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
("กองทุนฯ") ขอเรียนชี้แจงเหตุการณ์เพลิงไหม้ ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส สาขานครศรีธรรมราช
ดังนี้

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลาประมาณ 03.15 น. ได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ณ ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส 
สาขานครศรีธรรมราช โดยจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณชั้นวางสินค้าบนพื้นที่เช่าไฮเปอร์มาร์เก็ต
โดยในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นเวลาปิดทำการของศูนย์การค้าฯ จึงไม่มีผู้มาใช้บริการ
มีเพียงแต่พนักงานกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเรียงสินค้าเท่านั้น
โดยพนักงานของสาขาได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมเพลิงและสามารถยับยั้งเพลิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อทราบโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่
าว  อย่างไรก็ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้นั้นอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย
โดยสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี
่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส 
สาขานครศรีธรรมราช ได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวและจะเปิดทำการเป็นปกติในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2559
 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                             (นางชวินดา 
 หาญรัตนกูล)
 กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
โทร 0-2686-6100 ต่อ 6145, 6147
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้