รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ส.ค. 2559 07:25:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/59/095
  วันที่ 15 สิงหาคม 2559

เรื่อง      การชี้แจงผลการดำเนินงานของ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
      สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรียน      กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย :   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ 5.04 ล้านบาท ลดลง
10.72 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 188.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ
มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 5.68 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1.  สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 561.06 ล้านบาท ลดลง 32.14 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.42 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยรายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ เท่ากับ 367.78 ล้านบาท
และรายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจเท่ากับ 193.28 ล้านบาท
การลดลงของรายได้รวมเกิดจากยอดขายที่ลดลงของบริษัทย่อย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ
จะรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งนี้
สาเหตุหลักของการลดลงของรายได้รวมเกิดจากการชะลอตัวและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของตลาดวัสดุก่อสร้าง
2. สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมเท่ากับ 509.58 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 9.18 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมเท่ากับ 525.68 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 11.38
โดยอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากราคาขายของสินค้าวัสดุก่อสร้างในตลาดมีการปรับตัวลดลง
ในขณะที่ต้นทุนของสินค้าวัสดุก่อสร้างไม่มีการปรับตัวลงตาม
กอปรกับตลาดวัสดุก่อสร้างยังคงมีการชะลอตัวจากปีก่อนหน้า
3. สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 47.32 ล้านบาท ลดลง 
3.07 ล้านบาท   หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.08 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ
มีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับกิจการลง
และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจเมื่อตลาดวัสดุก่อสร้างฟื้นตัว
4. สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 8.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.71 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.79 จากต้นทุนทางการเงินในงวดเดียวกันปีก่อนหน้าที่เท่ากับ 6.63
ล้านบาท


5. สำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 5.04 
ล้านบาท ลดลง 10.72 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 188.73
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่บริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับ
5.68 ล้านบาท เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดวัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
และบริษัทย่อยดังที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

                 ...............................................
(นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้