รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2559 17:31:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
TCCC
แหล่งข่าว
TCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่  060/2559

    วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสองปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 
ของผลประกอบการไตรมาสสองปี 2559 ของบริษัท ตามที่ปรากฎในแนบท้ายหนังสือฉบับนี้

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
     ขอแสดงความนับถือ
                   (นายเคียวซุเกะ ซาซากิ)
                   กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯขอรายงานผลการดำเนินงานด้วยงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 
2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559
บริษัทฯมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 632 ล้านบาทและผลกำไรต่อหุ้น 1.08 บาท
เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
ซึ่งมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 570 ล้านบาทและผลกำไรต่อหุ้น 0.97 บาท
  
  ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 
ประสบกับความเสี่ยงที่คาดเดาได้ยากจากภาวะแกว่งตัวลดลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เช่นการที่ประเทศอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปได้ส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
การขยายการลงทุนภาครัฐและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
ทำให้คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3

   ในกลางเดือนพฤษภาคมภาวะฝนทิ้งช่วงสิ้นสุดลง ภาคเกษตรกรรมเริ่มทำการเพาะปลูก 
จากปริมาณฝนที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้คาดการณ์ได้ว่าผลผลิตของเกษตรกรจะเพิ่มมากขึ้น
ราคาขายของผลิตผลทางการเกษตรซึ่งแสดงสัญญาณดีตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีฝน
ทั้งสองปัจจัยจะทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรกลับมีมากขึ้นในช่วงปลายไตรมาสนี้
   
ธุรกิจของบริษัทฯในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ดังนี้
1)  จากภาวะฝนน้อย และฝนทิ้งช่วงยาวนาน 
ทำให้ปริมาณความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมล่าช้าไปกว่าความต้องการปุ๋ยในฤดูเพาะปลูกต
ามปกติ
2)  หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นมา 
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบหลายชนิดมีมูลค่าสูงขึ้น
3)  บริษัทฯให้ความร่วมมือกับมาตรการลดราคาปุ๋ยเคมีของกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจนถึงปลายปี 
2559
 
  
  ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวมา ผู้บริหารพยามที่จะรักษาระดับความยืดหยุ่นในการบริหารธุรกิจ  
ซึ่งให้ความสำคัญทั้งต้นทุนของวัตถุดิบ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
และการพัฒนาตลาดใหม่เพื่อสามารถเพิ่มปริมาณขาย
ผู้บริหารได้ใช้ความพยายามเพื่อผลประกอบการสูงสุดและการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559
บริษัทฯสามารถทำกำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2558 จำนวน 63
ล้านบาทหรือร้อยละ 11

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

 

  รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีจำนวน 3,874 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 
เมื่อเทียบกับจำนวน 4,153 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี 2558 เป็นผลมาจากราคาขายปุ๋ยเคมีที่เริ่มลดลง
ประกอบกับอุปสงค์ที่ต่ำจากภาวะฝนทิ้งช่วงจากเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม
ในขณะที่ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
โดยรวมทำให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯเพิ่มขึ้น 191 ล้านบาทหรือร้อยละ 25 รายได้อื่นลดลง 112
ล้านบาทหรือร้อยละ 82 เนื่องจากไม่มีรายการพิเศษ กำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ของปี
2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาทหรือร้อยละ 21
เป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทฯพยามเพิ่มรายได้โดยวิธีการส่งเสริมการขาย
  
  ด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้ว กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีจำนวน 632 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาทหรือร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับกำไร 570 ล้านบาท ของไตรมาสเดียวกันปี 2558
  
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน


 

ณสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ทรัพย์สินรวมของบริษัทมีจำนวน 10,478 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 รายละเอียดหลักของทรัพย์สินแสดงได้ดังนี้

 

ณสิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 หนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวน 2,312 
ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาทหรือร้อยละ 6 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 8,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 560
ล้านบาทหรือร้อยละ 7
 

?
แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 2559


จากการที่เศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางเนื่องจากประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
ญี่ปุ่นและจีน ล้วนแต่กำลังพยามกระตุ้นเศรษฐกิจของตนในหลายๆวิธี
ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก  ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงขาดความเชื่อมั่น
แนวโน้มในปี 2559
เศรษฐกิจของประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากโครงการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานของภาครัฐและอุตสาหกรรมกา
รท่องเที่ยว นอกจากนี้ ราคาขายของผลิตผลการเกษตรที่ดีขึ้น
และการฟื้นตัวของภาคเกษตรกรรมจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อปุ๋ยเคมีให้แก่เกษตรกร
ผลจากฝนแล้งที่หมดไป การเพาะปลูกเริ่มสามารถทำได้ 
ปริมาณความต้องการปุ๋ยเคมีจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในครึ่งปีหลัง
ซึ่งบริษัทฯจะผลิตปุ๋ยเคมีให้ได้ปริมาณเพียงพอและเพิ่มขยายปริมาณขายให้ได้มากขึ้น
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อธุรกิจปุ๋ยเคมีในครึ่งปีหลัง มีดังนี้
1) ความต่อเนื่องของปริมาณฝนและปริมาณน้ำเพื่อการเพาะปลูก
2) กำลังซื้อของเกษตรกรที่ฟื้นตัวขึ้น
3) ราคาวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าและอัตราแลกเปลี่ยน
4) ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ผลิตออกสู่ตลาดกับนโยบายการขายที่เป็นไปในทางเดียวกัน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้