รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2559 17:13:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
                           วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย 484.61 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2558 26.16 ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.12 และมีกำไรสุทธิ 56.33 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2558 20.02 ล้านบาท
คิดเป็นลดลงร้อยละ 26.23 โดยมีสาเหตุดังนี้
     1. เงินปันผลรับลดลงจากปีก่อน 11.22 ล้านบาท เนื่องจากกิจการที่บริษัทฯ 
ลงทุนบางแห่งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจ่ายเงินปันผล
อีกทั้งในบางกิจการที่ลงทุนจ่ายปันผลลดลงตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ
     2. รายได้อื่นๆ ลดลงจากปีก่อน 12.76 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2558 มีรายได้อื่นที่เป็น 
One-time Item จำนวน 11.23 ล้านบาท

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป


                         ขอแสดงความนับถือ


                  ???????????????????
              (นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์, นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง)
              ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการรองผู้จัดการและ CFO
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้