รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2559 17:02:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2559
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 2 ปี 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 22.46 ล้านบาท 
โดยเป็นการขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 19.88 ล้านบาท  สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด 30
มิถุนายน 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 57.20 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน
 52.31 ล้านบาท

ซึ่งสาเหตุการขาดทุนมาจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินปอนด์สเตอร์ลิง 
ซึ่งวันที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 54.566 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง โดย ณ
สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 46 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง (ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
 อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 50 บาท ต่อปอนด์สเตอร์ลิง)

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน
9.18 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 23.53 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าเช่าจำนวน 22.89 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 14.35 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2559
กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 19.75 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 47.23 ล้านบาท
เป็นรายได้ค่าเช่าจำนวน 45.97 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 27.47 ล้านบาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้