รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2559 12:33:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW029/2559                10 สิงหาคม 2559

เรื่อง แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
    สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สำหรับงวด 3 เดือน
ดังนี้
                                            (หน่วย : 
ล้านบาท)
       ผลประกอบการ             ไตรมาสที่ 2 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                       ปี 2559  ปี 2558    เปลี่ยนแปลง
                        บาท   %
 รายได้รวม                  1,831.26   1,727.21   104.06     6.02
 กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนของบริษัทฯ  186.28   (44.11)   230.39   522.33
 กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   (บาท/หุ้น)             0.47     (0.11)      

     กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
     กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 186.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 230.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
522.33 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจำนวน 44.11
ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการ เปลี่ยนแปลงดังนี้

     รายได้จากการขาย
     รายได้จากการขาย จำนวน 1,651.74 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีรายได้จากการขายจำนวน 1,717.90 ล้านบาท ลดลง 66.16 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 3.85 โดยในไตรมาสที่ 2 งวด 3 เดือนของปี 2559   บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและลวดไม่อาบน้ำยาจำนวน 924.87 ล้านบาท 
ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 610.55 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ล
ใยแก้วนำแสงจำนวน 47.33 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 33.57
ล้านบาท ตามลำดับ

     รายได้อื่น
     รายได้อื่นจำนวน 179.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1,829.74 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้อื่นจำนวน 9.30
ล้านบาท สาเหตุมาจากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่าย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 156.75 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายที่ดิน
ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแปลงหนึ่ง และบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยรับ
จำนวน 17.70 ล้านบาท

     ค่าใช้จ่าย
     ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,583.69 ล้านบาท ลดลง 186.73 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 10.55 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,770.42
ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง โดยสรุปได้ดังนี้
      1. ต้นทุนขาย
         ต้นทุนขายรวมจำนวน 1,502.35 ล้านบาท ลดลง 146.07 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,648.41 ล้านบาท 
โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 มีการโอนกลับรายการปรับ
ลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจำนวน 37.30 ล้านบาท
เนื่องจากราคาทองแดงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้น

      2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
         ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 58.49 ล้านบาท ลดลง 41.92 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 41.75 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จำนวน 100.40 ล้านบาท  เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 มีผลกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 2.69 ล้านบาท เนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับ
เงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
จำนวน 48.56 ล้านบาท

      3. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 6.41 ล้านบาท ลดลง 4.31 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 40.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จำนวน 10.72 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนครบกำหนด

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ
          

          
                    (นายซุน ทาว เฮิน)
              กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้