รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ส.ค. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
การขายหุ้นสามัญ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ให้กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห.033/2559

      วันที่ 10 สิงหาคม 2559

เรื่อง  การขายหุ้นสามัญ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ให้กับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 
สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด ให้กับ บริษัท รามศรทวีการ
จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จำนวน 99,998 หุ้น ในราคาที่ตกลงกัน หุ้นละ 100.00 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31
 มีนาคม 2559 เท่ากับ 70.09 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,999,800.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      -  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ   :  ภายใน เดือนกันยายน 2559
      -  คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
         - ผู้ซื้อ          :  บริษัท รามศรทวีการ จำกัด - บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
         - ผู้ขาย          :   บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
      -  ลักษณะความสัมพันธ์     :  บริษัท รามศรทวีการ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ 12.51%
      -  ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :  การขายหุ้นสามัญ บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด จำนวน 99,998 หุ้น
 ในราคาที่ตกลงกัน หุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,999,800.00 บาท
      -  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ จำหน่ายไป
         - ชื่อบริษัท     :  บริษัท ที เชมเบอร์ จำกัด
         - ประเภทธุรกิจ     :  จำหน่ายชุดผ้าไตรจีวร ชุดปฏิบัติธรรม และเครื่องสังฆภัณฑ์
         - ทุนที่ออกและเรียกชำระ  :  10,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
      -  สัดส่วนการลงทุน
         - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการขาย  :  จำนวน  99,998 หุ้น เท่ากับ 99.99% ของทุนที่ออก 
และเรียกชำระแล้ว
         - สัดส่วนการถือหุ้นหลังการขาย  :   จำนวน - 0 - หุ้น เท่ากับ 0% ของทุนที่ออก 
และเรียกชำระแล้ว
      -  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  :  ชำระเป็นเงินสด รวมเป็นเงิน 9,999,800.00 บาท
      -  วัตถุประสงค์ในการขาย    
:  จำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
      -  กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย  :  - ไม่มี -
      -  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :  ราคามีความสมเหตุสมผล 
และเงินลงทุนที่จำหน่ายออกไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
      -  ความเห็นของกรรมการบริษัทที่แตกต่าง  :  - ไม่มี -
จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
      -  ขนาดรายการ  :
         รายการดังกล่าว เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย หลักเกณฑ์การได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
                               ขอแสดงความนับถือ                         
                            (นางสาวดุษฎี  สุนทรธำรง)
                           กรรมการรองผู้จัดการ และ CFO
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้