รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2559 19:09:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2016
ไตรมาส                       : ไตรมาสที่ 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2559
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จากเงินการเงินสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษัท แมนดาริน 
โฮเต็ล จำกัด(มหาชน)
ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
  สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ19.43ล้านบาท ปี 2558 
มีการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ10.85ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 8.58 ล้านบาท คิดเป็น 79.07%
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
  1.ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 14.45 ล้านบาท ปี 2558 15.95 ล้านบาท 
ซึ่งมีผลมาจากรายได้ในปี 2559 คือ 69.32ล้านบาท ปี 2558 68.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.89ล้านบาท
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.30%ขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ในปี 2559 54.87ล้านบาท ปี
2558 52.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.39 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้น 4.55 %
ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย
  2.ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯมีผลขาดทุน19.43 ล้านบาท ปี 2558 10.85 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 8.58 
ล้านบาท คิดเป็น 79.07% ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 17.49 ล้านบาท ปี 2558
20.10ล้านบาท ลดลง 2.61 ล้านบาท คิดเป็น 12.98% ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2559
6.25 ล้านบาท ปี 2558 7.54 ล้านบาท ลดลง 1.29 ล้านบาท คิดเป็น 17.10%
ลดลงเพียงเล็กน้อยสาเหตุมาจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินและในปี 2559
บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.75ล้านบาท ปี2558 เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
2.90ล้านบาท ลดลง17.65ล้านบาท คิดเป็น 608.62%จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทฯมีขาดทุนสุทธิเพิ่มในปี
2559เป็นจำนวน 19.43 ล้านบาท
       3. ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อื่น 4.73 ล้านบาท ปี 2558 5.42 ล้านบาท ลดลง 
0.69 ล้านบาท คิดเป็น 12.73% ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งมาจาก รายได้ค่าเช่า ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า จากบริษัท
สีฟ้า จำกัด และ บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด และในปี 2559
บริษัทฯมีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 1.50 ล้านบาท ปี 2558
เป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 5.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.01 ล้านบาท คิดเป็น 127.22%
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้