รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2559 17:18:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ CCP-W2 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) และกำหนดวันห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 ส.ค. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : CCP-W2
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 29 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2559
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 24 ส.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 ก.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.25
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 4.412
หมายเหตุ                      :
เลขที่  กก.1/59/094
วันที่ 10 สิงหาคม  2559

เรื่อง  ขอแจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ CCP-W2 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) และกำหนดวันห้ามซื้อขาย

เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (CCP-W2)
สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม โดยสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน และเดือนธันวาคม)
  การใช้สิทธิในครั้งที่ 12 เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งบริษัทฯ กำหนดเป็นวันที่ 30 กันยายน 2559 
และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสิ้นสภาพลง
โดยไม่สามารถนำมาใช้สิทธิได้ต่อไปนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และบริษัทฯ
ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้
1.วันที่บริษัทฯ ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย 
SP)
ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
2.วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2559 - 30 กันยายน 2559
3.ระยะเวลาให้ยื่นแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 - 29 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. -15.30 น.
4.วันกำหนดการใช้สิทธิ
วันที่ 30 กันยายน 2559
5.อัตราและราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 4.412 หุ้นสามัญ
ราคาใช้สิทธิ : 0.25 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
กรณีหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณอัตราการใช้สิทธิออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 
ก่อนนำไปคูณกับราคาใช้สิทธิ เพื่อให้ทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระจากการใช้สิทธินั้น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย จะสามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 4 หุ้น (คำนวณได้ 1 หน่วย x 4.412 หุ้นต่อหน่วย = 4.412 หุ้น
แต่ให้ตัดเศษทิ้งจึงเหลือ 4 หุ้น) และต้องชำระเงินทั้งสิ้น 1 บาท (คำนวณได้ 4 หุ้น x 0.25 บาทต่อหุ้น =
1 บาท)
6.สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
ฝ่ายสนับสนุนสำนักประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ (038)265400-99 ต่อ 440-442 โทรสาร (038) 282834
ผู้ประสานงาน : คุณวธูสิริ  สกุลกิตติวัฒน์
อีเมล์ : vathusiri@ccp.co.th
7. วิธีการใช้สิทธิ
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
7.1  ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ 
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
7.2  หลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด  ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในใบ 
แจ้งความจำนงการใช้สิทธิ ทั้งนี้กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless)
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงสิทธิที่จะประสงค์จะใช้สิทธิแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ
เพื่อให้ออกใบแทนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(Broker) ของตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (นายทะเบียน)
เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อออกใบแทนสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิดังกล่าว
ในการรับใบหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน
7.3   เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ของ
1.  บุคคลสัญชาติไทย  :  สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.  บุคคลต่างด้าว  :  สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.  นิติบุคคลในประเทศ  :  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อป
รากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2.
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.  นิติบุคคลต่างประเทศ  :  สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 1. หรือ 2. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
8.เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน
8.1  ชำระเงินโดย เช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์เช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคาร
ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 26
กันยายน  2559 และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 9 - 26 กันยายน 2559
8.2  ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 032-4-68377-6 สาขาอโศก
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)" 
โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 29 กันยายน  2559 เวลา 15.30 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 9 - 29
กันยายน 2559
นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคั
ญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยหากมีข้อสังสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 น. ถึง
17.00 น.)
9.เงื่อนไขอื่นๆ
9.1 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ชำระจำนวนเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน 
บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจำนง
(ก)  ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธินั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ หรือ
(ข)  ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อมีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ 
ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
(ค)  ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้ง
นั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบถ้วนตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว
บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้สิทธิ
  ในกรณีตาม (ก) และ (ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันจากกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
  ในกรณีตาม (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ 
หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้แก่ผู้ถือใบ
สำคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีลงทะเบียนภายใน 14 วัน
นับจากวันถัดจากวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี
ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว
ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
9.2 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 
จะแสดงความจำนงขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น
ทั้งนี้รายละเอียดหรือเงื่อนไขอื่นๆ 
โปรดดูได้จากข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

.............................................
(นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)

ฝ่ายสนับสนุนสำนักประธานกรรมการ
โทรศัพท์ (038)265400-99 ต่อ 440-442
โทรสาร  (038)282834
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้