รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2559 22:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 
สิงหาคม 2559  ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 
2559
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 2 ประจำปี 2559
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน พ.ศ. 2559  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้