รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ส.ค. 2559 08:19:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
หลักทรัพย์
POMPUI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/08/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 24.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.83% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________