รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2559 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์               

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันประชุม                      : 29 ก.ค. 2559
มติที่ประชุม (แก้ไข)                  : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 8 วาระอืนๆ
8.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเพิ่มกรรมการใหม่
8.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
(เพิ่มเติม)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม
 2559
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้