รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2559 12:47:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคาของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)      435,809,346.46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)     408,019,677.57  
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)      5.6669
ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน   บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการประเมินค่า   395,000,000 บาท 
ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน รายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
วิธีการประเมินค่า   ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยพิจารณาจากความสามารถของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยการคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method)
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ
จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้รวมที่คาดหวังว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นในอนาคต
ระยะเวลาการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้   ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 18 ปี 6 เดือน 
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2577

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
หรือรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-305-9800

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้