รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2559 12:43:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา
ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)      11,477,553,359.60    
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)     10,626,597,167.62
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)      11.1858
ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน   บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ราคาทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้รับจากรายงานการสอบทานการประเมินค่า 10,255,000,000 บาท 
ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน รายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
วิธีการสอบทานการประเมินค่า   ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาค่าเช่า และรายรับระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกัน
วิเคราะห์กระแสรายรับที่คาดหวังในอนาคต แล้วแปลงค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน
ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้   ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่า 20.40 ปี
 ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2579

หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-305-9800

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้