รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2559 19:31:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
("LHSC") ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทรัสต์         ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้
ชื่อกองทรัสต์  มูลค่าทรัพย์สิน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง 
เซ็นเตอร์  7,005,173,663.62  5,502,976,513.98  11.2751

ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
ประเภท  โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้า
สูง 8 ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่ที่จอดรถภายในอาคาร
ที่ตั้ง  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
การประเมินราคาทรัพย์สิน (ครั้งล่าสุด)
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด ( เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 )
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  6,335 ล้านบาท
วิธีการประเมินค่า  วิธีรายได้ โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9.5%
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่าของ
โครงการ  ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้